FAQ: Spørgsmål og svar om solceller og solcelleanlæg til boligforeninger

 

Generelt om solceller 

 

Hvad er en solcelle?

En solcelle er en diode, der omdanner sollys til elektricitet. Dioden fungerer som en omformer, også kaldet en transducer, som via en fotovoltaisk effekt omdanner en del af den modtagne lysenergi fra solen til elektrisk energi.

 

Hvornår giver det mening at få etableret solceller?

Med den rette løsning og dimensionering vil det stort set altid kunne svare sig at installere solceller. Den helt optimale timing for at installere solceller er i forbindelse med nybyggeri, et nyt tag eller en fuld tagrenovering, hvor tagets levetid er mindre end 10 år. For virksomheder, der bliver mødt af nye krav til energioptimering, ESG-rapportering eller CO2-udgifter, kan solceller desuden være vejen til at imødekomme en række af disse krav.

 

Hvad er levetiden for solceller?

Der er en 25 års produktionsgaranti på vores solceller, hvilket betyder, at effektiviteten af solcellen efter 25 år max er faldet til 85% af den fulde ydelsesevne.

 

Hvilken type solcelleanlæg findes der til tagkonstruktioner?

Der findes tre typer solcelleanlæg: påmonterede solceller, integrerede solceller og solcelletag.

 

Påmonterede solceller

De mest almindelige solceller, som de fleste kender, er de påmonterede solceller, der lægges oven på taget. De kan installeres på almindelige tage uden udskiftning af tegl. Påmonterede anlæg fås i mange modeller og størrelser og vil ofte have den mest fordelagtige pris og korteste tilbagebetalingstid.

 

Integrerede solceller

Disse er fx indbygget i vinduesglas, i ydermuren eller taget. Dermed erstatter de den traditionelle tagbeklædning og fungerer således som både solcelle og tag.

 

Solcelletag

Solcelletag er tagsolceller, der fungerer som et traditionelt tag. Den underliggende konstruktion er identisk med den, man kender fra andre tagtyper og montagen sker i én arbejdsgang. Tagmodulerne overlapper hinanden i både længde og bredde og udgør herved en tæt, ensartet klimaskærm.

DKTV arbejder sammen med Ennogie.dk om levering af solcelletag.

 

Hvad er fordelen ved et batteri?

Solenergi produceres i dagtimerne, og derfor er det også i dagtimerne, den skal bruges. I stedet for at sende overskudsstrøm retur til elnettet, hvilket man ikke tjener meget på, kan man lagre overskudsstrømmen til senere ved hjælp af et batteri. Ligesom med solceller fås batterier i mange modeller.

 

Hvad er den mest optimale placering af solceller?

Sydvendte solceller producerer mest strøm – men inden for en kort periode af døgnet. Derfor får du 8-12 gange så meget ud af et øst-vestvendt solcelleanlæg, da dette producerer strøm over længere tid af døgnet.

Sydvendte har den højeste produktion - mellem kl. 11 til kl. 15,30

Øst og vest producerer fra kl. 7 til kl. 20 - og dermed opnår man bedre udnyttelse af strømmen.

 

Hvad er tilbagebetalingstiden på solceller?

Tilbagebetalingstiden på et solcelleanlæg vil typisk være 7-10 år, afhængig af placeringen, elforbruget og hvorvidt der er koblet et batteri på.

Screening og rådgivning i forbindelse med solceller

 

Hvordan forløber processen med at få sat solceller op?

Screening:

En uvildig rådgiver får fuldmagt til at undersøge virksomhedens eller boligforeningens data. Bygningen, herunder de statiske konstruktioner, taget og strømforsyningen besigtiges, og der udarbejdes en rapport.

Præsentation og tilbud:

Den uvildige rådgiver og DKTV præsenterer mulighederne, økonomien, CO2-aftrykket, mv. og giver et tilbud på solcelleprojektet.

Projektet igangsættes:

Takker virksomheden eller foreningen ja til tilbuddet, igangsættes en myndighedsbehandling, herunder ansøgning om byggetilladelse.

Solcelleanlægget installeres:

Når godkendelserne er på plads, installeres solcelleanlægget.

Nettilmelding:

Der foretages nettilmelding, som er et krav til, at anlægget kan tages i brug.

 

Hvorfor er screeningen så vigtig?

En screening kan afdække mulighederne for, om det overhovedet er realistisk at etablere et solcelleanlæg og om taget og el-tavlen er gearet til et anlæg. Derudover kan screeningen også skitsere projektets omfang samt de økonomiske og bæredygtige fordele og besparelser.

 

Hvem arbejder DKTV sammen med?

DKTV anbefaler uvildig rådgivning og screening gennem Biegga, rådgivende ingeniørvirksomhed, men det står virksomheden eller boligforeningen frit for, hvilke energirådgivere de ønsker at benytte.

Er energirådgiveren uvildig?

Energirådgiveren er uvildig og får ikke provision. Der stilles desuden ikke krav til et efterfølgende samarbejde med DKTV. 

Solceller til boligforeninger

 

Kan alle boligforeninger opsætte solceller?

Med mindre lokalplaner og andre faktorer taler imod, kan alle boligforeninger som udgangspunkt opsætte solceller.

 

Hvad bør man tage stilling til, før boligforeningen investerer i solceller?

  • Afstem økonomien. Både i forhold til etablering og ønsker til fremadrettet energibesparelse.
  • Ønsker I påmonterede solceller eller et integreret anlæg?
  • Foretrækker I en løsning med frit valg af el-leverandør – eller energifællesskab med bimålerløsning?
  • Er der opbakning til ekstern rådgivning vedr. godkendelser, forsikrings- og konstruktionsforhold?
  • Vil I kunne lagre strømmen med et batteri?
  • Overvej andre grønne løsninger, der bør tænkes ind i solcelleanlæggets størrelse og kapacitet, fx ladestandere til elbiler.

 

En screening med en uvildig rådgiver vil kunne afdække en lang række af de spørgsmål, der måtte være til solcelleprojektet.

 

Hvad er et energifællesskab?

Et energifællesskab betyder, at man er fælles om et energianlæg, fx et solcelleanlæg, hvor beboerne i en boligforening deler den grønne strøm, som produceres på taget. I lejlighederne etableres en bimåler, der afregner forbruget for den enkelte lejlighed. 

En ny lov slår fast, at man ikke må dele energi med andre end dem, der indgår i det specifikke energifællesskab, hvor solcellerne sidder. En forening med flere bygninger eller transformere må således ikke umiddelbart dele strømmen på tværs af disse. Der er dog lagt op til, at der kan laves en aftale med el-distributøren, Energinet og Forsyningstilsynet om deling mod ekstra afgifts- og gebyrbetaling.

 

Hvordan fordeles strømmen i foreningen?

Det samlede strømforbrug, der skal afregnes til el-leverandøren (el-nettet) fordeles ud på alle de forbrugte KW i foreningens energifællesskab – og dermed får alle glæde af den lavere pris, uanset hvem der har brugt strøm og hvornår.

 

Hvilke fordele giver et solcelleanlæg for boligforeningen og beboerne?

Fordelene kommer både foreningen og beboerne til gode. Boligforeningen kan reducere driftsomkostninger på fællesområderne markant. Samtidig bliver boligforeningen mere attraktiv for eksisterende og nye beboere, der kan se frem til en lavere elregning.

Bæredygtighed og solceller

 

Er solceller bæredygtige?

Når man skal vurdere, hvorvidt solceller er bæredygtige, holdes produktionen af solceller op mod CO2-besparelsen ved den grønne strømproduktion. Så selv om solcelleproduktionen koster noget i bæredygtighedsregnskabet, vejes det op af, at boligforeningen eller virksomheden får strøm fra vedvarende energi.

 

Hvordan måler man, om solcelleproduktionen er bæredygtig?

Solcelleproduktionen vurderes på baggrund af bl.a. LCA-analyser, der afdækker de samlede miljøpåvirkninger og ressourceforbrug i produktionen: fra udvinding af råmaterialer, energiforbrug, CO2-udledning og produktion til solcellens estimerede levetid, genanvendelsespotentialet, CO2-besparelsen, mv.

 

Kan solcellen genanvendes, når den ikke længere dur?

Solcellen kan ikke genanvendes i sin helhed, men cirka 85% af komponenterne vil kunne genbruges. Udfordringen er dog, at det kan være svært at skille komponenterne ad, hvilket resulterer i, at nogle ellers genanvendelige materialer i nogle tilfælde ender som skrot.

 

Er der tungmetaller i solceller?

De fleste solceller indeholder tungmetallet bly. Årsagen er, at bly sikrer en bedre holdbarhed og holder glasset klart længere. Dermed forlænges solcellens levetid, hvilket opvejer brugen af tungmetaller.

 

Kan man blive selvforsynende på solenergi?

I Danmark, hvor soltimerne er ganske få i vintermånederne, kan det være svært at blive selvforsynende på solenergi. Ved hjælp af et batteri vil man dog kunne lagre meget energi og reducere mængden af supplerende konventionel strøm.

Vigtige termer at kunne, når man arbejder med bæredygtighed:

 

CO2-afgift

Nye CO2 afgifter på vej. Fra 2025 og frem mod 2030 vil der ske en gradvis indfasning af en ny og mere ensartet CO2-afgift til virksomheder, der betyder, at almindelige virksomheder skal betale 750 kr. pr. ton udledt CO2, mens beløbet lyder på 1.125 kr. per ton CO2 for kvoteomfattede virksomheder.

Læs hele aftalen her: Bredt flertal aftaler historisk CO2-reduktion

Kilde: www.skm.dk

 

ESG regnskab

ESG er en måde for virksomheder at strukturere deres arbejde med bæredygtighed på, hvilket bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder. ESG står for: Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd. En del af dette arbejde handler om at kunne dokumentere og opgøre virksomheders og produkters bæredygtighed i et ESG regnskab.

Kom godt i gang med vejledninger fra  Virksomhedsguiden

Kilde: Erhvervsstyrelsen


ESG mål

For at jeres arbejde med bæredygtighed kan skabe værdi, er det vigtigt at have sat nogle ESG-mål. Der er en lang række indsatser inden for miljø og klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd, som man kan arbejde med. Start med de væsentlige og udvælge nogle, der betyder noget for jeres virksomhed og interessenter. Det skal være målbart, så man kan evaluere og rapportere om virksomhedens præstation.

Find hjælp på Virksomhedsguiden: Sådan indsamler og opgør du din data

Kilde: Erhvervsstyrelsen

 

CSR profil

CSR står for Corporate Social Responsibility. På dansk kalder vi det også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Indsatser der vil styrke virksomhedens profil som en ansvarlig virksomhed.

Forskellen mellem CSR og ESG er, at man med CSR primært ønsker at vise overfor de nære relationer internt og eksternt, at man tager ansvar, hvor ESG mere handler om at vise fx investorer og kunder, at virksomheden har styr på den bæredygtige strategi på langt sigt.

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Kilde: Dansk Erhverv

 

LCA analyse

I en LCA analyse kigger man på hele produktet/servicens livscyklus fra vugge til grav – fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse af alle restprodukter. En LCA kan således hjælpe til at give et billede af et produkts miljø- og klimapåvirkning og dermed også til at sammenligne produktet med alternative produkter.

Læs mere hos Miljøstyrelsen eller hos Bæredygtigt Byggeri.

Kilde: Miljøstyrelsen